Primăria Beba Veche județul Timiș

ANUNŢ angajare inspector 10.05.2018

ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante

 

Primăria Comunei Beba Veche, județul Timis organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de Inspector- Functionar economic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • cunoştinţe minime de operate calculator: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 mai 2018, ora 12:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată primarului;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in data de 8.05.2018, la sediul Primăriei Beba Veche

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariabebaveche.ro .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Beba Veche telefon/fax: 0256/385501.

 

 

Bibliografie

-              Constituţia României, republicată

-              Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala

-              Titlu IX din HG nr. 1/2016, pentru aplicarea Normelor metotologice in domeniul contabilitatii publice

-              Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

-              Legea contabilitatii,  nr. 82/1999, republicata

-              HG nr. 1031 / 1999, pentru aprobarea Normelor metodologige privind inregistrareaa in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale.

-              Ordinul nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile

-              Ordinul nr. 529 din 14 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

-              Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificările si completările ulterioare