Primăria Beba Veche județul Timiș

Anunt licitatie pasune februarie 2018

Comuna Beba Veche cu sediul în Beba Veche nr. 292 judetul Timis, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea păşunilor proprietate privată a Comunei Beba Veche în suprafaţă totală de 5.50 ha.

– Informaţii generale privind locatorul: Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292 judetul Timis;

– Informaţii generale privind obiectul inchirierii: închirierea păşunilor aflate in proprietatea privata a Comunei Beba Veche, in suprafaţa totală de 5.50 ha, situate in parcelele:

-          PS 72/4 in suprafata de 5.50 ha

– Procedura aplicată : licitaţie publică deschisă cu strigare;

Informaţii privind documentaţia de atribuire : Documentaţia de atribuire este aprobată prin anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.13/30.03.2015;

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care se încadrează în condițiile din caietul de sarcini,

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul primăriei sau pe site-ul web al comunei Beba Veche www.primariaBeba Veche.ro, sau de la data anunțului într-o publicație locala.

Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Pentru a intra în posesia Documentaţiei de atribuire doritorii pot să se prezinte la sediul Primăriei Comunei Beba Veche.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire care se va distribui contra sumei de 10 lei.

– Preţul de pornire al licitaţiei este după cum urmează :

     – de 50 lei/an/ha la păşunile de pe teritoriul localității Beba Veche;

– Pasul licitaţiei (saltul minim) este 5 lei/ha. .

– Garanţia de participare la licitaţie este de 1% din valoarea minimă a chiriei pe an.

– Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 23.02.2018.

Data limită de depunere a ofertelor : 26.02.2018, ora 1200.

– Adresa la care trebuie depuse ofertele : sediul Primăriei Comunei Beba Veche, la registratura.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagina.   

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare lot (parcelă).

– Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitaţia publică deschisă cu strigare se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Beba Veche, în sala de şedinţe, în data de 28.02.2018, ora 1100.

– Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor : secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timis.

– Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 7.02.2018.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon 0256/385501.

 

CALENDARUL PROCEDURII

PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA

A COMUNEI BEBA VECHE

 

 

Nr. crt.

Pasi de urmat

Data

1

Transmitere spre publicare a anuntului

publicitar

7.02.2018

2

Aparitia anuntului publicitar

12.02.2018

3

Punerea la dispozitia persoanelor

interesate a documentatiei de

participare la licitatie

12.02.2018

4

Solicitarea de clarificari privind

documentatia de participare la licitatie

23.02.2018

5

Transmitere raspuns la solicitarea de

clarificari

26.02.2018

6

Depunerea ofertelor

Pana in 26.02.2018

7

Deschiderea ofertelor

28.02.2018 ora 11.00

8

Solicitarea de clarificari privind oferta

 

(daca este cazul)

9

Primirea de raspuns la clarificari

 

(daca este cazul)

10

Intocmirea raportului procedurii de

licitatie

1.03.2018

11

Comunicarea rezultatului procedurii de

licitatie – afisare la avizierul primariei

1.03.2018

12

Depunerea contestatiilor

16.03.2018

13

Solutionarea contestatiilor

16.03.2018

14

Comunicarea hotararii comisiei de

solutionare a contestatiilor – afisare la

avizierul primariei

16.03.2018

15

Incheierea contractului de inchiriere

30.03.2018