Primăria Beba Veche județul Timiș

Anunt public privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul Timis in Sedinta ordinara pentru data de 26.11.2019, ora 12,30

Având în vedere faptul ca pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în sedinta, conform art. 133 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala în administratia publica locala, aducem la cunostinta publica urmatoarele proiecte de hotarâri, obiect al Dispozitiei primarului nr. 35/2019 ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului local, în sedinta ordinara din data de in data de 26.11.2019, ora 12,30, organizata in sala de sedinte a Primariei- adresa Beba Veche, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

 1 Adoptarea proiectului de hotarare privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile necesare pentru încheierea contractului de consultanț repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2019-2020 repartizat la Comisia de activităţi socialculturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor Primariei Beba Veche initiat de PNL, Consilieri repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

8 Probleme de interes local.

Documentatia de sedinta este disponibila:
- in format letric la secretariatul Primariei,
- in format electronic (PDF).
Conform Codului Administrativ Consilierii locali au posibilitatea a formula si depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei.

------------------------

Articolul 133
Tipurile de sedinte ale consiliului local:
(1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului.(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in conditiile prevazute la art. 257 alin. (2).
Articolul 134
Convocarea sedintelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza:
a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c); b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocati in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie.
(3) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare.
(4) In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indata.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta:
a) data, ora si locul desfasurarii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari;
f) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari