Primăria Beba Veche județul Timiș

Comisiile de specialitate ale Consiliului local 2020

Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale,
sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție
socială și protecția copilului:
Presedinte: Domnul Ardelean Gheorghe
Secretar: Doamna Bruder Timea-Terezia
Membrii: Domnul Dancău Dan-Dumitru

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și
urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism:
Presedinte: Doamna Suli Monika Eszter
Secretar: Domnul Ciobanu Liviu
Membrii: Domnul Chira Ioan-Radu

Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și
taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice:
Presedinte: Domnul Terlai Pavel-Daniel
Secretar: Domnul Bican Aurelian Crăciun
Membrii: Domnul Tifan Miklos

Comisia pentru administra ția publică locală, servicii publice, relații cu
publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale:
Presedinte: Domnul Horvath Stefan
Secretar: Doamna Suli Monika Eszter
Membrii: Domnul Berbecaru Alin.