Primăria Beba Veche județul Timiș

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante (12.12.2019)

Publicitatea concursului a fost efectuata prin afisare la sediu, publicare pe site primariabebaveche.ro, bebabaveche.myds.me, site oficial al administratiei publice posturi.gov.ro, Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 1344/2019, si in mass-media in ziarul Jurnalul National din 14.11.2019 (extras in atasament)

3.12.2019 Publicare Proces Verbal cu Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs

12.12/2019 Publicare rezultare examinare

12.12.2019 Publicare rezultate finale.

 

 

România

Judeţul Timiş

Comuna Beba Veche Primăria
 
 
 

Adresa: Beba-Veche   nr. 292

cod postal                     307035

telefon/fax         0256-385501

email primariabebaveche@yahoo.com

 
ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

 

Primăria Comunei Beba Veche, județul Timis organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante :

-         Referent situatii de urgenta 1 post

-         Muncitor calificat 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru Referent

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
cunoştinţe minime de operate calculator: nivel mediu procesare text.
Pentru muncitor

studii medii/profesionale
 

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data şi ora
Activitatea desfăşurată
14.11.2019
Publicare anunţ.
29.11.2019
Înscriere şi depunere documente candidaţi între orele 09.00 – 12.00  şi 13.00 – 15.00, în zilele lucrătoare – la sediul Primariei Beba Veche.
3.12.2019
Selecţia (validarea / nevalidarea) dosarelor de concurs şi afişare / comunicare prin INTERNET rezultate selecţie dosare.
6.12.2019
Depunere contestaţii la rezultatul selecţiei dosarelor – la sediul Primariei Beba Veche.
9.12.2019
Soluţionare contestaţii  şi afişare / comunicare INTERNET rezultate contestaţii.   
12.12.2019
Susţinerea probei scrise şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor
12.12.2019
Depunere contestaţii la proba scrisă – la sediul Primariei Beba Veche.
12.12.2019
Soluţionarea contestaţilor la proba scrisă, consemnare rezultate şi afişare / publicare INTERNET rezultate contestaţii.
12.12.2019
Susţinerea probei interviu şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor.
12.12.2019
Depunerea contestaţiilor la proba interviu – la sediul Primariei Beba Veche.
12.12.2019
Soluţionarea contestaţilor la proba interviu şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor contestaţiilor.   
12.12.2019
Stabilirea punctajelor finale şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor finale concurs.
 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.      cererea de înscriere la concurs adresată primarului;

b.     copia actului de identitate;

c.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau declaratia pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)*) În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
curriculum vitae (model Europass);.
adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele vor fi prezentate în original.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in data de 29.11.2019, la sediul Primăriei Beba Veche

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariabebaveche.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Beba Veche telefon: 0256/385501.

 

 

REFERENT SITUATII DE URGENTA

Cerință obligatorie: Certificat de absolvire Protecție civilă- Serviciu voluntar situatii de urgenta

TEMATICA

1)         Structura organizatorică a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

2)         Principalele drepturi și obligații ale salariatului;

3)         Timpul de muncă și timpul de odihnă;

4)         Răspunderea disciplinară;

5)         Conduita profesională a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

6)         Obligațiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;

 

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2.      Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

3.      Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006.

4.      Hotărârea Guvernului nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

5.      Ordinul M.A.I, nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

6.      Ordinul M.A.I, nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat cu Ordinul M.A.I.nr. 786/2005.

7.      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

8.      Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor dc clasificare al unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. în funcţie de tipurile de risc specifice.

9.      Ordonanţa Ciuvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii dc urgenţă.

10.  Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

11.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al CLSVU (Dispozitia 86/2013)

 

MUNCITOR CALIFICAT

Cerință obligatorie: Certificat absolvire curs utilaje incarcare (buldoexcavator, stivuitor, macara, s.a)

TEMATICA

1.      Principalele drepturi și obligații ale salariatului;

2.      Timpul de muncă și timpul de odihnă;

3.      Răspunderea disciplinară;

4.      Conduita profesională a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

5.      bligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

6.      Probă practică

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Legea nr. 53/2003 Republicată Codul muncii

2.      Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă