Primăria Beba Veche județul Timiș

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante (22.03.2021)

Concurs finalizat: Va fi publicat Raport final al procedurii (22.03.2021 ora 15,00)

Actualizare 2: A fost publicat pe Internet rezultatul selectiei examenului si interviului (22.03.2021 ora 14,00)

Actualizare 1: A fost publicat pe Internet rezultatul selectiei dosarelor depuse (19.03.2021 ora 10,30)

Acest anunt a fost adus la cunostiinta publica astfel:

- Afisare la Avizierul institutiei, conform proces verbal nr. 615/25.02.2021,

- Publicare intr-un cotidian local, ”Ziua de Vest” nr. 4979/26.02.2021, pag. 6

- Publicare in Monitorul oficial al României partea III, nr. 159/25.02.2021 pag. 4

- Publicare pe site national privind concursurile organizate de administratia locala, posturi.gov.ro la adresa http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-agent-de-securitate-si-femeie-de-serviciu-3-posturi-primaria-comunei-beba-veche-judetul-timis/

Dovezile scrise sunt atasate  in partea de jos a acestei pagini.

 

România

Judeţul Timiş

Comuna Beba Veche

Primăria
 
 
 

Adresa: Beba-Veche   nr. 292

cod postal                     307035

telefon/fax         0256-385501

email primariabebaveche@yahoo.com

www.primariabebaveche.ro
 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

 

Primăria Comunei Beba Veche, județul Timis organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante:

-       Inspector de specialitate grad III debutant - Compartiment contabilitate, venituri si urmarire, incasare taxe si impozite - 1 post

-       Agent de securitate grad I - Compartiment tehnic - 1 post

-       Femeie de serviciu grad I – Compartiment tehnic - 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru Inspector contabil cod COR 331302

studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul Economie, Administrarea afacerilor, Finante, Contabilitate;
cunoştinţe medii de operare calculator.
Pentru agent de securitate cod COR 541401

studii medii/profesionale
certificat de calificare si atestat agent de securitate.
Pentru femeie de serviciu cod COR 911201

studii generale.
 

 

 

 


 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data şi ora
Activitatea desfăşurată
25.02.2021
Publicare anunţ.
25.02-19.03.2021
Înscriere şi depunere documente candidaţi între orele 09.00 – 12.00  şi 13.00 – 15.00, în zilele lucrătoare – la sediul Primariei Beba Veche.
19.03.2021

Ora 10,00
Selecţia (validarea / nevalidarea) dosarelor de concurs şi afişare / comunicare prin INTERNET rezultate selecţie dosare.
19.03.2021

Ora 11,00
Depunere contestaţii la rezultatul selecţiei dosarelor – la sediul Primariei Beba Veche.
19.03.2021

Ora 12,00
Soluţionare contestaţii  şi afişare / comunicare INTERNET rezultate contestaţii.   
22.03.2021

Ora 10,00
Susţinerea probei scrise şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor
22.03.2021

Ora 14,00
Depunere contestaţii la proba scrisă – la sediul Primariei Beba Veche.
22.03.2021

Ora 15,00
Soluţionarea contestaţilor la proba scrisă, consemnare rezultate şi afişare / publicare INTERNET rezultate contestaţii.
23.03.2021

Ora 10,00
Susţinerea probei interviu şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor.
23.03.2021

Ora 14,00
Depunerea contestaţiilor la proba interviu – la sediul Primariei Beba Veche.
23.03.2021

Ora 15,00
Soluţionarea contestaţilor la proba interviu şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor contestaţiilor.   
24.03.2021

Ora 10,00
Stabilirea punctajelor finale şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor finale concurs.
 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.     cererea de înscriere la concurs adresată primarului;

b.    copia actului de identitate;

c.     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau declaratia pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)*) În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
curriculum vitae (model Europass);
adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele vor fi prezentate în original.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in data de 19.03.2021, la sediul Primăriei Beba Veche

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariabebaveche.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Beba Veche telefon: 0256/385501.

INSPECTOR CONTABIL

Cerință obligatorie:    Diploma de licență de lungă durată în domeniul economic

 

Atributii ale postului:

·       intocmirea si completarea documentelor primare contabile,

·       contarea operatiunilor patrimoniale,

·       efectuarea de calcule contabile specifice,

·       completarea registrelor contabile,

·       intocmirea balantei de verificare,

·       evaluarea patrimoniala,

·       intocmirea bilantului contabil, precum si

·       intocmirea / semnarea / transmiterea altor documente specifice (declaratii fiscale etc.).

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Constitutia Romaniei (republicată),

2.      OUG nr.57 /2019 - Codul Administrativ:

3.      Legea 227/2015 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.      Legea 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificatile si completarile ulterioare;

6.      Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitatii institutiilor publice cu modificarile și completarile ulterioare;

7.      Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitati institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

8.      Legea 207/2015 pri vind codul de procedura fiscala;

9.      Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind orgamzarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor propii.

 

 

AGENT DE SECURITATE

Cerință obligatorie:    Certificat de calificare si atestat agent de securitate

Atribuții ale postului

·       controleaza accesul in institutie,

·       mentinerea ordinii si asigurarea respectarii regulamentelor la evenimente publice si in cadrul institutiei

 

BIBLIOGRAFIA

10.  Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

11.  Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

 

FEMEIE DE SERVICIU

Atribuții ale postului

·       executa diferite sarcini de curatenie cu scopul de a mentine curate si ordonate interioarele si mobilierul din instituție.

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Ordonanță de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2.      Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă